Фондация „Виа Понтика“ е нов проект в българското екологично пространство
Топ оферти   |   Дестинации   |   Маршрути   |   Facebook   |   Игра
Sheraton Sofia hotel Balkan
цени от 0лв. до 0лв.
Biznes hotel v Sofia  Olives City Hotel
цени от 193лв. до 388лв.

Условия за ползване на 359hoteli.com


 

359hoteli.com не носи отговорност  за невярно публикувани данни от потребители и не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

 

Цялата информация, съставянето и начина на подредба на 359hoteli.com , както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на 359hoteli.com; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство. Използването на 359hoteli.com ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. 359hoteli.com си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. 359hoteli.com не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

 

Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия:


 

•  359hoteli.com Каталог – според смисъла на контекста – туристически каталог, предоставящ безплатна информация и регистрация на такава; физически и юридически лица, представляващи каталога;

•  Условия – условия за използване на услугите на 359hoteli.com;

•  Потребител – всяко лице, ползващо услугите на 359hoteli.com според настоящите условия;

•  Хотелиер/наемодател – по смисъла на текста в 359hoteli.com - всяко лице, предоставящо информация относно средство за настаняване с цел предлагане на туристическа оферта;

•  Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

 

1. Съгласие за ползване от потребители:


 

•  Настоящият текст съдържа информация за условията на използването на 359hoteli.com. Ако по някаква причина не приемате условията на 359hoteli.com , ще ви помолим да напуснете. Всяко използване на 359hoteli.com се смята за израз на съгласие с условията и задължава потребителя и хотелиера/наемодатела да ги спазва. 359hoteli.com си запазва правото на промяна на условията по всяко време, съобразно съответните нормативни и законови изисквания, както и по собствено усмотрение, без предварително да уведомява потребителите и хотелиерите/наемодателите, регистрирани в каталога.
Общите условия са публикувани на видно място в интернет страницата на 359hoteli.com и са достояние на всеки потребител и хотелиер/наемодател.

2. Права и задължения на 359hoteli.com:


 

•  359hoteli.com има право да изпраща съобщения до своите потребители под всякаква форма с цел реклама на услуги.

•  359hoteli.com има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра на каталога или направени достояние на трети лица от потребител и хотелиер/наемодател, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на 359hoteli.com , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.

•  359hoteli.com има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от потребител и хотелиер/наемодател на сървъра на 359hoteli.com , които са в нарушение на настоящите условия, добрите нрави или интернет етиката.

•  359hoteli.com има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до информация и материали, използвани или направени достояние на трети лица по какъвто и да било начин от потребител и хотелиер/наемодател чрез използване на предоставяните от каталога услуги и в нарушение на настоящите условия, добрите нрави или интернет етиката.

•  359hoteli.com има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите на каталога в нарушение на настоящите условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.

•  359hoteli.com не е посредник при взаимоотношенията между хотелиери/наемодатели и потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от потребителите на предоставяните от каталога услуги.

•  359hoteli.com няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на потребителя и хотелиера/наемодатела.

•  359hoteli.com няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди, или изисквания на потребителите на каталога, както и на регистрираните в него хотелиери/наемодатели.

•  С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугите, 359hoteli.com запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване на каталога.

 

3. Употреба на съдържание:


 

•  Съдържанието в каталога – информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на 359hoteli.com и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на 359hoteli.com и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти.

•  359hoteli.com няма задължението, обективната възможност и не контролира съдържанието на туристическите предложения.

•  359hoteli.com няма задължението, обективната възможност и не контролира информацията, интернет страниците, хипер връзките, данните, текста, фотографиите, графиките, както и всички материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

•  359hoteli.com не носи отговорност спрямо потребителите, хотелиерите/наемодателите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълността на данни, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез 359hoteli.com.

•  359hoteli.com няма задължението и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез използването на услугите.

•  359hoteli.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, вследствие използването на информацията, данните, ресурсите, материалите и услугите, които каталога предоставя на своите потребители и хотелиери/наемодатели

•  359hoteli.com не носи отговорност за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните информация, данни и услуги на каталога

•  Информацията, данните, съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на 359hoteli.com във връзка с ползването на услугите от потребителите и хотелиерите/наемодателите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за 359hoteli.com.

 

4. Права и задължения на потребителя:


 

•  Всеки потребител, приел условията на 359hoteli.com, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.

•  Всеки потребител има право по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от 359hoteli.com услуги.

•  Всеки потребител има правото да дава мнения, препоръки и предложения на 359hoteli.com на адрес: office@359hoteli.com с цел подобряване качеството на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му за ползване от каталога.

•  Потребител, който е приел условията на 359hoteli.com и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от 359hoteli.com.

•  Всеки потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.

•  Всеки потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.

•  Всеки потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.

•  Всеки потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.

•  Потребителят е длъжен да обезщети 359hoteli.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра или в указателя на 359hoteli.com, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез 359hoteli.com в нарушение на закона, настоящите oбщи условия, добрите нрави или интернет етиката.

•  Всеки потребител има право да използва публикуваната информация за контакти на хотелиери/наемодатели, техни предтставители или упълномощени от лица, единствено по предназначение. потребителят се задължава да не използва тази информация по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

 

5. Права и задължения на хотелиери/наемодатели:


 

•  Всеки хотелиер/наемодател, приел условията за ползване на 359hoteli.com, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези условия, както и злоумишлено действие от негова страна.

•  Хотелиерът/наемодателът, регистриран като потребител на 359hoteli.com, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в каталога.

•  Хотелиерът/наемодателът, регистриран като потребител на 359hoteli.com , носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.

•  Всеки регистриран в 359hoteli.com хотелиер/наемодател има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от 359hoteli.com.

•  Всеки хотелиер/наемодател има правото по всяко време по собствено усмотрение да прекрати или спре ползването на предоставяните от 359hoteli.com услуги, както и да изтрива данни, снимков материал, аудио и визуални материали, графики и всякакъв вид информация в съответствие с желанията му.

•  Всеки хотелиер/наемодател има правото да дава мнения, препоръки и предложения на 359hoteli.com на адрес: office@359hoteli.com с цел подобряване ефективността на услугите, качеството на ресурсите и информацията, предоставяна на потребителите от каталога.

•  Хотелиер/наемодател, който е приел условията на 359hoteli.com и в последствие ги е нарушил, се задължава незабавно да прекрати използването на придобитите с регистрацията потребителско име и парола, както и на услугите, ресурсите и информацията, предоставяна му от 359hoteli.com.

•  Всеки хотелиер/наемодател има правото да въвежда самостоятелно или чрез упълномощени за това лица неограничен брой средства за настаняване в своя административен панел, достъпа до който е възможен само с въвеждането на потребителско име и парола.

 

6. Регистрация на хотелиер/наемодател – потребителско име и парола:


 

•  Регистрацията на хотелиер/наемодател става с попълване на он-лайн регистрационна форма от самия него или упълномощено за тази цел от него лице. Чрез регистрацията се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти и въвеждане на информация за тях.

•  При попълване заявлението за регистрация хотелиерът/наемодателът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на 359hoteli.com данни. Хотелиерът/наемодателът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че той предостави неверни данни, 359hoteli.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя.

•  Публикуването на снимков материал се тълкува като съгласие на всеки хотелиер/наемодател с условието на 359hoteli.com да сложи надпис с интернет адреса на каталога върху всяка една снимка. В случай, че хотелиерът/наемодателът не е съгласен с това условие, той няма правото да публикува/разполага снимков материал в 359hoteli.com.

 

7. Публикуване на информация от хотелиер/наемодател:


 

•  Всеки хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.

•  Всеки хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.

•  Всеки хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република България или правата на човека съгласно международните актове.

•  Всеки хотелиер/наемодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на 359hoteli.com, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.

•  Всеки хотелиер/наемодател е длъжен да предостави актуална и достоверна информация за реално съществуващи обекти (средства за настаняване). Той има правото по свое усмотрение да променя по всяко време тази информация с цел нейното актуализиране.

•  При попълване заявлението за регистрация на средство за настаняване (хотел, вила, хижа, апартамент) хотелиерът/наемодателът е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и достоверен снимков материал за съответното средство. В случай, че хотелиерът/наемодателът предостави неверни данни, 359hoteli.com има правото да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията му.

       • С една регистрация на сайта може да въвежда само един туристически обект
 

 

 Новини от туризма
Круизен кораб ще пътува по маршрута Бургас-Инеада-Истанбул през Лято 2020 Круизен кораб ще пътува по маршрута Бургас-Инеада-Истанбул през Лято 2020 ...
Курортът Албена с престижно отличие за най-иновативна СПА дестинация Курортът Албена с престижно отличие за най-иновативна СПА дестинация ...
Младен Маринов: 947 полицаи ще пазят туристите това лято Младен Маринов: 947 полицаи ще пазят туристите това лято ...
Отвори врати най-скъпият курорт: Нощувката - 100 000 долара Отвори врати най-скъпият курорт: Нощувката - 100 000 долара ...
Гръмотевични бури и силни дъждове удариха България на Велика събота Гръмотевични бури и силни дъждове удариха България на Велика събота ...
Приходите от туризъм с ръст от 4,8% Приходите от туризъм с ръст от 4,8% ...
 
Търсене
Сайтът Ви предлага избор на хотел, вила, селска къща, или квартира измежду множеството обекти за настаняване в България.